„Jan Paweł II – święty papież”

| Opublikowane w: Aktualności, Konkursy
„Jan Paweł II – święty papież”

Serdecznie zapraszamy wszystkie Szkoły Podstawowe na terenie Chojnic do udziału w Konkursie z okazji 100 – rocznicy urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. Poniżej przesyłamy regulamin i wszystkie informacje.

 

 

 

Regulamin Konkursu Międzyszkolnego

„Jan Paweł II – święty papież”

 

 

1. Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci  Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach

 

2. Uczestnicy konkursu

Uczniowie chojnickich szkół podstawowych, klasy IV-VI

 

3. Cele konkursu:

- uczczenie 100 rocznicy urodzin papieża  Jana Pawła II,

- rozbudzanie zainteresowania osobą świętego papieża Polaka Jana Pawła II,

- podnoszenie poziomu wiedzy religijnej u dzieci,

- promowanie nauczania św. Jana Pawła II,

- kształtowanie postaw moralnych czerpiąc z przykładu papieża.

 

Celami szczegółowymi jest:

- integracja szkół,

- rozwijanie postaw koleżeńskich i współpraca w grupie.

 

4. Warunki uczestnictwa:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

a) etap szkolny – ma na celu wyłonienie 3  osób z najlepszymi wynikami ze szkoły, które w etapie drugim będą tworzyły drużynę. Etap szkolny obejmuje test wiedzy, który zostanie dostarczony przez organizatorów na dwa dni przed konkursem.

b) etap miejski – odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach dnia 14 maja 2020 r.  o godzinie 13.30. Etap ten będzie przeprowadzony w formie konkursu drużynowego.

 

5. Terminarz:

a) do 20. 03. 2020 r.  -  szkoła drogą mailową zgłasza swój udział w konkursie podając liczbę uczniów biorących udział w etapie szkolnym,

b) 31.03.2020 r. – przesłanie testu do szkół przez Organizatora,

c) 02.04.2020 r. – przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu,

d) do 06.04.2020 r. – przesłanie imiennej listy uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu,

e) 14.05.2020 r. – finał konkursu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego.

 

5. Zakres wiedzy:

a) etap szkolny:

- biografia św. Jana Pawła II -  źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II , w spisie treści od punktu 1 do 5.3

b) etap międzyszkolny:

- wymienione w podpunkcie a)

- List Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci TRA POCHI GIORNO z 1994 r. -  źródło: https://liturgia.wiara.pl/doc/419844.List-do-dzieci-Ojca-swietego, fragmenty listu

 

7. Kryteria oceny:

Nagrody i dyplomy przyzna komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

 

8. Prosimy o potwierdzenie otrzymania regulaminu Konkursu Międzyszkolnego „Jan Paweł II – święty papież” pocztą elektroniczną do Organizatorów.

 

9. Dane Kontaktowe Organizatorów:

1. s. Laura Witkowska – s.laurawit@gmail.com

2. s. Magdalena Pokrzywińska – smagdalenap@wp.pl