Dla rodziców

Informacje o organizacji roku szkolnego, terminach zebrań z rodzicami, dniach wolnych od nauki - dostępne są w zakładce KALENDARZ ROKU

Harmonogram dnia w szkole

lekcje       godz.zajęć od - do

1             8.00 - 8.45

2             8.50 - 9.35

3             9.45 - 10.30

4             10.45 - 11.30

5             11.45 - 12.30

6             12.45 - 13.30

7             13.40 - 14.25

8             14.35 - 15.20

9             15.30 - 16.15

Program profilaktyczno-wychowawczy 2022

Przeczytaj tutaj

Świetlice szkolne

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie każdy uczeń znajdzie troskliwą opiekę i będzie mógł mile spędzić czas przed i po lekcjach.

W SP nr 3 funkcjonują dwie świetlice w odrębnych pomieszczeniach: świelica dla dzieci z klas I - III i świetlica dla dzieci z klas IV - VIII. Obie w godzinach 6.45 - 16.15 od poniedziałku do piątku.

Wychowawcy sprawują opiekę, organizują i prowadzą zajęcia z wychowankami zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Uczniowie biorą udział w konkursach i wydarzeniach artystycznych w szkole.

Z zajęć organizowanych w świetlicach mogą korzystać dzieci, po złożeniu pisemnej deklaracji uczestnictwa przez rodziców, bądź opiekunów dziecka. Zgodnie z  "Regulaminem świetlicy", wychowankowie korzystają także z przerw śniadaniowych, ustalanych na początku roku szkolnego, po zapoznaniu się z planem zajęć dydaktycznych wychowanków.

Świetlice posiadają szereg pomocy dydaktycznych w postaci książek, gier, sprzętu RTV, materiałów papierniczych i innych, dzięki którym wychowankowie mogą uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach, z różnych dziedzin, dopasowanych do wieku i możliwości uczniów, a jednocześnie pozwalających dzieciom na realizację swoich umiejętności i pragnień.

Świetlica popołudniowa

Świetlica popołudniowa z zajęciami socjoterapeutycznymi działająca przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach obejmuje swoją opieką uczniów borykających się z problemami, zarówno tymi natury edukacyjnej, jak i emocjonalnej. Zajęcia w świetlicy popołudniowej odbywają się od poniedziałku do piątku, w wymiarze 12 godzin tygodniowo w ustalonych godzinach. Na zajęcia do świetlicy mogą uczęszczać wychowankowie naszej szkoły, w zróżnicowanym wieku, skierowani przez wychowawcę klasy, w porozumieniu z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom wychowanków, w trosce o naukę wspólnego, skoordynowanego działania, w ramach współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki Rodzinnej, organizowane są dla dzieci zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia w  Parku Wodnym,  zajęcia informatyczno - przyrodnicze, także nauka własna dzieci, służąca eliminowaniu trudności w nauce.

Głównym celem wszystkich podejmowanych działań w ramach pracy świetlicy popołudniowej jest dostarczanie wychowankom informacji o nich samych, ukazanie konkretnych zachowań pożądanych i społecznie akceptowanych, dostarczanie dzieciom odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych, zmierzających do wzmocnienia prawidłowego rozwoju osobowości. Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje jej założyciel, pedagog szkolny, z wieloletnim stażem i doświadczeniem.

Pedagodzy szkolni

Pedagodzy szkolni zapraszają rodziców, którzy niepokoją się trudnościami dziecka w uczeniu się lub jego zachowaniu, chcą uzyskać informacje dotyczące działalności placówek wspierających rodzinę, nie są pewni, do kogo zwrócić się z problemem.
Pedagodzy szkolni służą pomocą uczniom, którzy:

  • czują się samotni, nie mają kolegów
  • nie radzą sobie z nauką
  • mają problemy rodzinne lub inne
  • chcą uzyskać interesujące ich informacje

Psycholog szkolny

Psycholog w SP nr 3 zajmuje się diagnozą środowiska uczniów, rozpoznawaniem przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, prowadzi badania uczniów, służące rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci i proponując sposoby ich zaspokojenia; organizuje różne formy pomocy psychologicznej, np. w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Przeprowadza konsultacje z rodzicami uczniów oraz z nauczycielami, udziela wsparcia i wskazówek do pracy. Koordynuje pomoc dla uczniów z trudnościami.


Pedagogi psycholog do dyspozycji uczniów codziennie.

Do dyspozycji rodziców

mgr Zofia Myszka  : 
mgr D. Lamczyk    : 
mgr M. Węsierska  : 

Kontakt telefoniczny z pedagogami i psychologiem : 52 397 49 66 (wew.20)

Logopeda szkolny

Terapia logopedyczna w szkole obejmuje likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz przezwyciężanie trudności z mówieniem. Loogopeda szkolny udziela pomocy w zakresie: diagnozy logopedycznej, rozwijania komunikacji językowej, usprawnianie funkcji mowy, wyrównywania opóźnień mowy, korygowania wad wymowy, doskonalenia mowy już ukształtowanej, jej prawidłowy rozwój, umiejętności wypowiadania się, wdrażania do twórczej aktywności słownej. Logopeda zapewnia także rodzicom pomoc o charakterze terapeutycznym oraz instruktażowym.

Stołówka szkolna

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie naszej szkoły. Stołówka oferuje: obiady - wydawane w godzinach 10.00– 13.30. Tygodniowy jadłospis znajduje się  przed wejściem do stołówki. Oprócz obiadów uczniowie korzystają także z herbaty, mleka, warzyw i owoców (dla kl I-III)