Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 27.01.2014
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność obejmuje brak audiodeskrypcji i/lub innej alternatywy dla niektórych mediów (nagrań audio/video) znajdujących się w strukturach serwisu. W zależności od rodzaju i źródła nagrania uzasadnioną przyczyną niezgodności jest:

a) art. 3 ust. 2 ustawy

a) art. 3 ust. 7 ustawy

b) art. 8 ustawy

W pozostałym zakresie strona jest zgodna z wymaganiami ustawy.

Oświadczenie sporządzono na podstawie oceny własnej przeprowadzonej przez wykonawcę strony oraz podmiot publiczny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową strony można zgłaszać pod adresem: sekretariat@sp3.chojnice24.pl lub telefonicznie pod numerem  52 397 49 66.
Osobą odpowiedzialną jest Weronika Rapir.

W ten sam sposób możliwe jest również składanie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skarg na brak zapewnienia dostępności.

Odpowiedź na wniosek/skargę powinna zostać sporządzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli nie jest to możliwe, podmiot informuje nadawcę o tym fakcie i wskazuje możliwy termin udzielenia odpowiedzi, przy czym nie może być on dłuższy niż 2 miesiące.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Gdyby zapewnienie dostępności nie było możliwe, podmiot może zaproponować alternatywną metodę dostępu do treści.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub udostępnienia treści w formie alternatywnej, możliwe jest złożenie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach wchodzi Szkoła Podstawowa nr 3
im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich i Przedszkole nr 3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich,
89-600 Chojnice ul. Dworcowa 6

Do budynku prowadzi 8 wejść oznaczonych literami A, B, C, D1, D2, E, F, G od ul. Dworcowej,
ul. Łukowicza i ul. Sędzickiego.
Do wejścia A prowadzą schody i podjazd dla wózków.
Wejścia C i G nie posiadają barier architektonicznych.
Dla interesantów przeznaczone jest wejście C.
Dla osób na wózkach dostępna jest część parteru i I piętra tzw. „nowej części szkoły” z windą,
do której prowadzi wejście G.
Do sekretariatu szkoły nie ma możliwości dostępu dla wózków. W razie potrzeby pracownik sekretariatu zejdzie do interesanta do wejścia C.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – dostęp wejściem C i G poprzez windę.

Na parkingu od strony ul. Sędzickiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nr 3, 89-600 Chojnice ul. Młodzieżowa 44 (wydzielona część budynku Szkoły Podstawowej nr 8)

Do Przedszkola prowadzi jedno wejście od ul. Huberta Wagnera (naprzeciwko Centrum Parku Chojnice).  Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla wózków.
Przedszkole jest w pełni przystosowane na pobyt osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.