Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach

Monika Kolinska - przewodnicząca
Stanisław Gierszewski -  zastępca 
Lica Lucyna - sekretarz
Elwira Marasz - skarbnik

Członkowie:

Monika Pieczewska, Jacek Klajna, Lucyna Żalikowska, Sylwia Pilarek, Monika Gibowska-Szyca, Beata Gibowska, Agnieszka Ginter.

Zgodnie Regulaminem Rady Rodziców ( Rozdział IV, pkt 14 ) , Prezydium reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz . Upoważnione jest do podejmowania uchwał między plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców . Zarządza majątkiem i funduszami Rady.

Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji oraz nad gospodarką finansową Rady Rodziców.

SKŁADKA

Wysokość dobrowolnej rocznej składki na Radę Rodziców – 50 zł

(jeżeli z jednej rodziny jest więcej niż jedno dziecko rodzic wpłaca 25 zł za każde dziecko w każdej klasie)

 

Zadeklarowane przez Państwa składki są dobrowolne mogą być przekazywane jednorazowo lub w ratach.

Wpłacać można u skarbników klasowych, wychowawcy lub u Pani intendentki oraz na konto Rady Rodziców z dopiskiem :

Rada Rodziców ... (imię i nazwisko dziecka i klasa)

Bank Spółdzielczy w Chojnicach

25 8146 0003 0000 0244 5000 0002

Dziękujemy Państwu za pomoc w zbieraniu składek , dzięki którym możliwe jest finansowe wspieranie życia pozalekcyjnego Waszych dzieci.

Najczęściej z budżetu Rady Rodziców dofinansowywane są wycieczki , imprezy , konkursy , fundowane są nagrody .

Rodzice włączając się w taką inicjatywę , tworzą społeczność , która może zrobić dużo dobrego!!!.

Dziękujemy za każdy grosz !

PLAN PRACY RADY RODZICÓW
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LP.

ZADANIA

DZIAŁANIA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.

Organizacja pracy szkolnej

Zorganizowanie ogólnego zebrania rodziców. Wybór trójek klasowych i delegatów do Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

Wrzesień 2019

Dyrektor

Wychowawcy

2.

Organizacja pracy Rady Rodziców

Zorganizowanie plenarnego zebrania. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy i preliminarza na 1019/2020. Zamieszczenie najważniejszych informacji na tablicy ogłoszeń Rady.

Wrzesień 2019

Przewodnicząca Rady

3.

Udział w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły, reprezentowanie rodziców na zewnątrz

Uchwalenie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Opiniowanie programów nauczania. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, udział reprezentantów Rady w ważnych imprezach szkolnych.

Wg kalendarza i harmonogramu imprez

Przewodnicząca Rady

Prezydium Rady

Rady Oddziałowe

4.

Udział w środowiskowej pracy szkoły

Rozpoznanie zainteresowań uczniów, wspomaganie finansowe, pomoc w tworzeniu nowych kół zainteresowań. Organizowanie pomocy opiekuńczej i materialnej dla uczniów. Objęcie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych – pozyskanie funduszy na rehabilitacje.

Wg potrzeb

 

Rady Oddziałowe

Prezydium Rady

5.

Pozyskiwanie sponsorów

Pozyskiwanie funduszy i pomocy w formie materialnej. Organizacja dochodowych imprez.

Wg potrzeb i kalendarza

Rada Rodziców

Dyrekcja

 

UCHWAŁY RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Uchwała nr 1/2019/2020

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia składu Rady Rodziców, Prezydium i Komisji Rewizyjnej.

 

Uchwała nr 2/2019/2020

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia
absolutorium ustępującemu Prezydium Rady Rodziców.

 

Uchwała nr 3/2019/2020

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

 

Uchwała nr 4/2019/2020

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie
wysokości składki na Rade Rodziców (50,00 zł)

 

Uchwała nr 5/2019/2020

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie
wysokości ubezpieczenia dzieci (26,00 zł)

 

Uchwała nr 6/2019/2020

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia Preliminarza wydatków na rok szkolny 2019/2020

 

Uchwała nr 7/2019/2020

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w Chojnicach
z dnia 30 września 2019 roku w sprawie

dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 


Regulamin Rady Rodziców