Zarządzenie nr 3/2020 - COVID-19

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Zarządzenie nr 3/2020 - COVID-19

 

 

 

Zarządzenia Dyrektora  Zespołu Szkolno -Przedszkolnego  nr 3
im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich w  Chojnicach

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie organizacji zajęć i konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

 

Działając na podstawie art. 68 ust. 1, w związku z art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, 492, 495, 642, 742, 780 i 871) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:

1)    Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie szkoły.

2)    Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników.

3)    Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

4)    Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

 

§ 2.

Zasady organizacji zajęć z rewalidacji.

1.     Zajęcia rewalidacyjne  miały się rozpocząć  od 18 maja 2020 r .

Zajęcia stacjonarne w szkole dla uczniów  były dobrowolne i  miały odbywać się na podstawie zgody rodziców. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rewalidacyjne, przed ich rozpoczęciem, w możliwy sposób pozyskali informację od rodziców o zainteresowaniu tą formą zajęć. Nikt z rodziców uczniów nie wyraził zgody na ich prowadzenie w szkole

 

§ 3.

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III.

1.     Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze rozpoczną się od 25 maja 2020 r.

2.  Decyzję w sprawie rozpoczęcia przez dziecko zajęć w systemie stacjonarnym podejmuje rodzic. Zajęcia odbywają się na zasadzie dobrowolności. ( wzór oświadczenia  o wyrażeniu zgody -  załącznik nr 1 )

3.  Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne zorganizują nauczyciele wychowa wcy świetlicy, z odpowiednimi kwalifikacjami.

4.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

5..    Decyzję w sprawie wyznaczenia nauczyciele do prowadzenia zajęć podejmuje dyrektor.

6.    Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywać się   będzie w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Podstawa programowa może być realizowana w formie zajęć stacjonarnych lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć.

7.  Harmonogram zajęć, o których mowa w ust. 1 ustali wicedyrektor Zofia Myszka w uzgodnieniu z nauczycielami   świetlicy i wychowawcami  uczniów i przesyła go   dyrektorowi  i do sekretariatu szkoły.

8.  O godzinach zajęć określonych w harmonogramie wychowawcy klas bądź nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne w świetlicy, informują rodziców uczniów. Informację przekazują za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności e-dziennik, mail, telefonicznie.

9.  Szczegółową procedurę organizacji zajęć dla uczniów klas I – III stanowi załącznik nr 3.

§ 4.

Konsultacje dla uczniów

1.     Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mają możliwość korzystania z konsultacji.

2.     Od 1 czerwca br. szkoła umożliwia konsultacje dla pozostałych uczniów.

3.     Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję
o formie konsultacji podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne
i kadrowe ze szczególnym uwzględnieniem warunków sanitarno- epidemiologicznych.

4.   Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.

5.     Konsultacje odbędą się zgodnie z ustalonym przez wicedyrektor Ewę Sawicką we współpracy z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas  harmonogramem, z którym zostaną zapoznani uczniowie i rodzice. Harmonogram zostanie przesłany  rodzicom, dyrektorowi i do sekretariatu szkoły za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez e-dziennik, mail telefonicznie.

6.     Konsultacje mogą obejmować wszystkie przedmioty.

7.     W przypadku uczniów klas VIII konsultacje obejmują w szczególności te przedmioty, z których od 16 do18 czerwca uczniowie będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

8.     Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Wymiar określa harmonogram, o którym mowa w ust. 5.

9.     Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali zajęcia
w poszczególnych klasach przed dniem 12 marca 2020 r.

10.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż określony w ust. 9,  nauczyciela do prowadzenia konsultacji.

11.  Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice (wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody  na udział w konsultacjach  załącznik nr 2 )

12.  Wychowawcy klas pozyskują od rodziców informacje, którzy uczniowie będą brali udział
w zajęciach.

13.  Szczegółową procedurę organizacji konsultacji oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie szkoły podczas organizacji zajęć stanowi załącznik nr 3, z wyjątkiem ust. 1, który dotyczy uczniów klas I – III.

14. Zadania dla nauczyciela :

1.  Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego

2. Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

3.     W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
i podręczników.

4.     Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

5.     Zwracaj uwagęaby uczniowie często i regularnie myli ręce.

6.     Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

15.  Zadania dla ucznia :

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

2.    Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

5.   W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

6.   Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

7.     Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

8.     Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

9.     Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

10.  Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

§ 5.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.

Ustala się procedurę na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.  Dokument stanowi załącznik nr 5.

 

§ 6.

Zasady korzystania z biblioteki

1.     Od 25 maja br. uczniowie korzystający z konsultacji mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

2.     Zaleca się, aby podczas korzystania z księgozbioru używać jednorazowych rękawic.

3.     Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem, ustala godziny pracy biblioteki, uwzględniając potrzeby uczniów i nauczycieli.

4.     W okresie od 25 maja br. obowiązuje regulamin korzystania z biblioteki, opracowany przez nauczyciela bibliotekarza. Regulamin uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania
z księgozbioru i multimediów.

5.     W bibliotece obowiązuje odległości między pracownikami oraz osobami korzystającymi
co najmniej 1,5 m.

6.     Ogranicza się liczbę pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych biblioteki.

7.     Zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej.

8.   W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego oraz jednorazowych rękawic dla pracowników.

9.     Umieszcza się w widocznym miejscu informację o tym, ile osób może jednocześnie przebywać w bibliotece.

10.  Konieczne jest przestrzeganie zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.

11.  Należy ograniczyć dostęp do urządzeń aktywowanych dotykiem, a także do księgozbiorów
w wolnym dostępie i katalogów kartkowych.

12.  Szczegółową procedurę organizacji biblioteki określa załącznik nr 4.

§ 7.

Instrukcje higieniczno-sanitarne

1.     Ustala się graficzne plansze zwierające instrukcje:

1)    mycia rąk,

2)    dezynfekcji rąk,

3)    nakładania i zdejmowania maseczki,

4)    nakładania i zdejmowania rękawic.

2.     Instrukcje wywieszane są w miejscach widocznych dla użytkowników, w szczególności
w toaletach, przy wejściu do wyznaczonych pomieszczeń.

 

 

§ 8

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Zarządzenie obejmuje również treść 5 załączników.

Dyrektor Szkoły
mgr Karol Kołyszko


Wszystkie załączniki można pobrać z dziennika pod zakłądką pliki


załącznik nr  1

Chojnice 20 maj 2020 r.

…………………………………….

(imię i nazwisko rodziców)

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ...…………..............................................,    ucznia/uczennicy klasy …….. zajęciach   opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych dla  kl. I – III,  w świetlicy szkolnej  . Jednocześnie oświadczam, że zostałem zapoznany z harmonogramem zajęć.

Zapoznałem się z procedurami organizacji konsultacji stanowiących zał. nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno  - Przedszkolnego nr 3 z dnia 20 maja 2020 r. zamieszczonego na stronie internetowej szkoły i w e- dzienniku.  Mam świadomość, że zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych
i zobowiązuję się do ich respektowania.

 

……………………………………….
podpis rodzicazałącznik nr  2

Chojnice 20 maj 2020 r.

…………………………………….

(imię i nazwisko rodziców)

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
(imię i nazwisko)…………......................................................................................, ucznia/uczennicy klasy ……..    w  konsultacjach dla uczniów kl. VIII / konsultacjach  dla klas IV - VII (właściwe podkreślić0 z przedmiotu .......................................... Jednocześnie oświadczam, że zostałem zapoznany z harmonogramem zajęć.

Zapoznałem się z procedurami organizacji konsultacji stanowiących zał. nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno  - Przedszkolnego nr 3 z dnia 20 maja 2020 r. zamieszczonego na stronie internetowej szkoły i w e- dzienniku.  Mam świadomość, że zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych
i zobowiązuję się do ich respektowania.

 

……………………………………….
podpis rodzicazałącznik nr  3Procedury organizacji zajęć i konsultacji

1.     Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

2.     W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. Zgoda ma formę pisemną.

3.     W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

4.     Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.

5.     Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli)*.

Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno - sanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

6.     Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. Czynności te wykonują nauczyciele prowadzący zajęcia.

7.     W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

8.     Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9.     W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów, jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.
z 2019 r. poz. 639) Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. Czynności te wykonują pracownicy obsługi.

10.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.

11.  Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. Podczas przerw uczniowie i nauczyciele powinni zachować bezpieczną odległość. Nauczyciele monitorują zachowania uczniów podczas przerw, zwracając szczególną uwagę na odległość pomiędzy nimi.

12.  Przerwy mogą być zorganizowane dla każdej grupy uczniów, biorących udział w konsultacjach, w innym czasie.

13.  Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.

14.  Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. Za dezynfekcję sprzętu lub jego zabezpieczenie odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

15.  Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

16.  Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

17.  W szkole zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

18.  Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku, wycieczek, innych wyjść poza teren szkoły).

19.  Nauczyciele przypominają uczniom, aby nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

20.  Ustala się następującą procedurę korzystania z szatni:

1)    Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

2)    Przed rozpoczęciem zajęć i konsultacji oraz w trakcie przerw w szatni organizuje się dyżury nauczycieli. Jeśli ze względów organizacyjnych lub kadrowych nie ma takiej możliwości, opiekę sprawuje szatniarz.

3)    Szatniarz monitoruje liczbę osób korzystających w boksów w tym samym czasie.

4)    Po zakończonych zajęciach i konsultacjach uczniowie schodzą do szatni w obecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i konsultacje z zachowaniem odstępu 1,5m.

5)    W jednym czasie nie powinno korzystać z szatni więcej niż dwie grupy, w przypadku konsultacji grupowych i zajęć w klasach I - III.

6)    W przypadku większej liczby grup, należy zaczekać na opuszczenie szatni przez dwie pierwsze grupy korzystające. Wówczas z szatni będą mogły skorzystać kolejne dwie grupy uczniów.

7)    Nauczyciel pozostaje z uczniami do czasu opuszczenia szatni.

8)    Do boksu uczniowie wchodzą pojedynczo. Możliwa jest większa liczba uczniów korzystających z danego boksu, o ile zastaje zachowana bezpieczna odległość pomiędzy uczniami.

9)    Za zakończonych konsultacjach, w drodze do szatni oraz w pomieszczeniu szatni, uczniowie mogą nałożyć maseczki ochronne. Wówczas osób przebywających w boksie może być więcej.

10) W szatni nie powinni przebywać rodzice.

21.  Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych
od rodziców. Harmonogram pracy świetlicy podaje się do wiadomości na stronie internetowej oraz wywiesza na terenie szkoły w miejscu dostępnym dla uczniów i rodziców.

22.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
W razie potrzeby i możliwości mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

23.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

24.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

25.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

26.  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

27.  Wejścia na teren szkoły powinny być monitorowane przez pracowników obsługi a w razie możliwości także przez nauczycieli dyżurujących.

28.  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

29.  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Osoby odbierające uczniów zobowiązane są do oczekiwania na nich przed budynkiem szkoły, z zachowaniem odstępu 2 m. W tym celu przed budynkiem szkoły wywiesza się komunikat o treści:

KOMUNIKAT:


„OSOBY ODBIERAJĄCE UCZNIÓW ZOBOWIĄZANE SĄ DO OCZEKIWANIA NA NICH PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY, Z ZACHOWANIEM ODSTĘPU 2 METRÓW. DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZNI PUBLICZNEJ

30.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły. W przypadku pozyskania przez pracownika szkoły informacji, że uczeń przebywa
w szkole, dyrektor niezwłocznie zawiadamia powiatową stacje sanitarno-epidemiologiczną oraz, w razie potrzeby, prosi o pomoc policję.

31.  Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. W tym celu przy wejściu głównym zamieszcza się komunikat:

KOMUNIKAT

„W przypadku przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, należy zachować wszelkie środki ostrożności. Obowiązuje osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe.”

32.  Wszyscy nauczyciele powinni zadbać  o sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.

33.  Jeśli szkoła posiada termometr bezdotykowego, dezynfekuje się go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

34.  Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Zgodę może mieć formę ustną, po uprzednim powiadomieniu rodziców. Zgoda może być również przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

35.  Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości
od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.


załącznik nr 4Procedura zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece.

 1. Należy zapewnić dystans przestrzenny pomiędzy pracownikami (minimum 1,5 m).
 2. Zapewnia się nauczycielom bibliotekarzom, mającym kontakt z użytkownikami, dostęp
  do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe)
  i preparatów do dezynfekcji rąk.
 3. Zużyte środki ochrony, o których mowa w ust. 2 wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na odpady materiałów służących
  do dezynfekcji”.
 4. Pomieszczenie powinno być, w miarę możliwości, wietrzone.
 5. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.
 6. Do pracy w bibliotece nie należy angażować pracowników z grup bardziej narażonych
  na ryzyko epidemiczne, o ile to możliwe.
 7. Przed rozpoczęciem pracy w bibliotece, tuż po przyjściu do szkoły obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 8. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas kontaktu z uczniami i pracownikami oraz rękawice ochronne podczas udostępniania księgozbioru.
 9. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
 10. Podczas pracy, regularnie często i dokładnie, myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 11. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 12. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 13. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie
  po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych,
  jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 14. Pracownicy obsługi, regularnie (kilka razy w ciągu dnia), będą czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 15. Umieścić w widocznym miejscu, przed wejściem do biblioteki, informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 16. Zapewnić użytkownikom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).
 17. Ogranicza się liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 18. Należy pilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie
  na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 19. Za zgodą dyrektora szkoły można ograniczyć godziny otwarcia biblioteki.
 20. Uczniom i innym osobom korzystającym z biblioteki ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
 21. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem
  (np. audio -guide’y, ekrany dotykowe).
 22. W bibliotece umieszcza się w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 

załącznik nr  5

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1.     Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.     Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3.     Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.

4.     W miarę możliwości nie angażuje się do wykonywania pracy pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

5.     W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 stosuje się następującą procedurę:

1)    W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona
na teren obiektu; powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się
do najbliższego oddziału szpitala zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2)    Incydent zgłasza się niezwłocznie dyrektorowi szkoły, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3)    Wydziela się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

4)    Pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

5)    Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana
od pozostałej grupy pracowników, a w przypadku nauczyciela, także uczniów.

6)    W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.

7)    Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle
do wydawanych instrukcji i poleceń.

8)    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

9)    Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób przebywających w tym samym czasie w budynku szkoły, w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie.

LISTA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU PRACOWNIKA PODEJRZANEGO O ZAKAŻENIE

 

Dane osoby podejrzanej o zakażenie: …………………………………………..

Data zdarzenia: …………………………………….

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby  przebywającej
w sąsiedztwie osoby podejrzanej
o zakażenie

Status
(uczeń, nauczyciel, pracownik administracji, obsługi, rodzic)

Sposób kontaktu (telefon, adres poczty elektronicznej, inny)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

10) Dyrektor szkoły kontaktuje się z powiatową stacja sanitarno-epidemiologiczną w celu podjęcia ewentualnych dalszych działań.

11) W przypadku wskazania przez powiatowego inspektora sanitarnego określonej procedury, należy stosować się do niej.

6.     W sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim oraz przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

a)   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: …………………………………,

b)   Oddziału zakaźnego szpitala: ……………………………………………………,

c)   służb medycznych (zakład opieki zdrowotnej): ……………………………….,

d)   lekarz szkolny, pielęgniarka: …………………………………………………….

 

7.     Wszystkim pracownikom zaleca się stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

8.     Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.