Zasady działalności szkoły podczas pandemii

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Zasady działalności szkoły podczas pandemii

Drodzy uczniowie i rodzice,

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej  szkoła  z dniem  25 maja umożliwia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  dla uczniów klas I – III z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora szkoły oraz organizuje konsultacji z uczniami klas VIII.

Staramy się podejść do zaistniałej sytuacji w sposób bardzo odpowiedzialny   i zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4 maja 2020r. i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 maj 2020r.

Po zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami opracowaliśmy regulamin i procedury związane z opieką nad uczniami klas I – III oraz określiliśmy obowiązki nauczycieli, uczniów i rodziców, których wszyscy powinni przestrzegać oraz opracowaliśmy harmonogram konsultacji uczniów klas VIII z nauczycielami szkoły.

Prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami i przestrzeganie ich.

 

 

Dyrekcja szkoły SP 3

 

REGULAMIN

Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach

 

określający zasady działalności szkoły w okresie pandemii COVID-19

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

I. Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:

Dyrektor – osoba kierująca szkołą

Wychowawca, nauczyciel – osoba sprawująca funkcje wychowawczo – opiekuńcze wobec ucznia, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  - zatrudnieni na podstawie odrębnych przepisów

Świetlica szkolna – placówka opiekuńczo – wychowawcza przeznaczona dla uczniów klas młodszych i dzieci pozbawionych opieki rodziców ze względu ich pracy zawodowej

Rodzic (prawny opiekun) – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka Szkoła – Szkoła nr 3 w Chojnicach, ul. Dworcowa 6

Regulamin –niniejszy Regulamin.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 r. do odwołania i określa działalność opiekuńczo - wychowawczą z elementami dydaktyki w budynku szkoły w okresie pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19)

2. Mając na uwadze ryzyko związane z zarażaniem SARS-CoV-2, który objawia się: gorączką, zmęczeniem, suchym kaszlem i trudnościami w oddychaniu, rodzic bierze na siebie pełną odpowiedzialność za decyzję o przyprowadzeniu, wysłaniu dziecka do/ze szkoły.

3. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic ma obowiązek przekazania dyrektorowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów       i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem  w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar i kaszel to także objaw choroby).

7. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

8. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

9. Przed wejściem dziecka do budynku pracownik szkoły ma prawo sprawdzić jego temperaturę, a także ogólny stan zdrowia. Jeżeli zauważy niepokojące objawy ma prawo odmówić przyjęcia dziecka i poprosić o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka, nie stanowiącym zagrożenia dla zdrowia innych podopiecznych placówki.

10. Jeżeli opiekun w trakcie przebywania dziecka w placówce, zauważy u niego niepokojące objawy, natychmiast izoluje dziecko do miejsca do tego wyznaczonego, powiadamia odpowiednie służby (stację sanitarno-epidemiologiczną, dyrektora, kuratora oświaty)

11. Rodzic ma obowiązek zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami higieny, tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie.

12. Rodzic ma obowiązek zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa,tj. wyjaśnienie dzieciom konieczności zachowania dystansu wobec swoich rówieśników  i opiekunów.

13. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów, np.: zabawek, albumów, czasopism, itp.

14. Z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego odstępu, dzieci przyprowadzane do placówki powinny samodzielnie wykonywać podstawowe czynności, tj. spożywanie posiłków, czynności higieniczno-sanitarne w łazience.

III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – PROCES PRZYPROWADZANIA/ODBIERANIA    UCZNIA

 

1. Wszelkie informacje na linii rodzic – opiekun należy przekazywać tylko i wyłącznie drogą telefoniczną.

2. Dzieci przyprowadzać należy dzieci do wyznaczonych drzwi, gdzie odbiera je upoważniony do tego pracownik szkoły. (Drzwi  wejściowe przy sali świetlicy od strony podwórka)

3. W przedsionku będzie umieszczony środek dezynfekujący – upoważniony pracownik zdezynfekuje ręce dziecka przed każdorazowym przekroczeniem progu szkoły.

4. W trakcie przekazywania/odbierania dziecka od rodzica nie należy prowadzić żadnych rozmów. Sam proces powinien przebiegać szybko, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo obu stronom.

 

 

 

 

Podpisanie regulaminu wiąże się z jego akceptacją. W przypadku rażącego naruszenia wymienionych zasad i bezpośredniego narażenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia innych dzieci oraz pracowników, szkoła może odmówić opieki nad dzieckiem.

 

 

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach    w czasie epidemii Covid-19

Zasady przyjęcia dzieci do szkoły

 1. Od 25 maja br. SP nr 3 w Chojnicach otwarta zostaje, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 2. Ze względu na sytuację epidemiczną Organ Prowadzący, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, ogranicza liczebność uczniów w zależności od metrażu sal (jedno dziecko na 4m2).
 3. W pierwszej kolejności z zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi mogą skorzystać te dzieci, których oboje rodzice pracują, rodzice nie mogą wykonywać swojej pracy zdalnie, a zakład, w których pozostają w zatrudnieniu nie jest w stanie postoju. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Postępowanie z dzieckiem wykazującym objawy chorobowe

 

 1. Nauczyciel nie może przyjąć pod swoją opiekę dziecka, które wykazuje objawy chorobowe.
 2. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem u którego występują symptomy choroby, umieszcza je pod opieką osoby dorosłej w wydzielonej          do tego specjalnie sali – izolatce oraz wzywa rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Dyrektor powiadamia o zagrożeniu Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz ustala  z Inspektorem Sanitarnym sposób dalszego postępowania.
 4. Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę oraz Kuratorium Oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w placówce.
 5. Dyrektor nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły oraz dzieci.
 6. Dyrektor przygotowuje informację dla dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych przy współpracy z Inspekcją Sanitarną.
 7. W przypadku odebrania ucznia przez rodzica/ prawnego opiekuna lub wyjścia ucznia ze szkoły nauczyciel dokumentuje ten fakt w dzienniku, wpisując godzinę.

 

 

Wytyczne dla nauczycieli

 

 1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzonego mu stanowiska pracy.
 2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na twarz w szatni i izolatce.
 3. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa.
 4. Dzieci po przyjściu do szkoły mają mierzoną temperaturę oraz dezynfekowane ręce.
 5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się tylko do drzwi wejściowych szkoły. Obowiązuje całkowity zakaz przemieszczania się rodziców poza wyznaczone miejsce. Kontakt między rodzicem a nauczycielem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.
 6. Każdy opiekun przydzielony jest do wskazanej grupy uczniów.
 7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 9. Wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia zabawek przez dzieci do szkoły oraz zakaz mycia zębów.
 10. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Nie organizują wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
 11. Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 12. Nauczyciel nie organizuje aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi uczniów.
 13. W przypadku wyjść na boisko szkole nauczyciel dba o zachowanie bezpiecznej odległości.
 14. Ma obowiązek zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Ma też unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Wytyczne dla pracowników obsługowych

 1. Każdy pracownik jest zobowiązany do częstego mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzonego mu stanowiska pracy.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest do używania rękawiczek ochronnych, maseczki na twarz w szatni i innych pomieszczeniach.
 3. Pracownicy zobowiązani są zachowywać między sobą bezpieczna odległość oraz nie gromadzić się w żadnym z pomieszczeń szkoły.
 4. Personel kuchenny, pracownicy administracji i obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z nauczycielami i uczniami.
 5. Kontakty z rodzicami i opiekunami są ograniczone do minimum, z zachowaniem dystansu i środków bezpieczeństwa.
 6. Po każdym pobycie dziecka w toalecie należy dezynfekować toaletę, przemywać krany  i powierzchnię.
 7. Dokonuje się dezynfekcji detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym sprzętu w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym po każdorazowym wyjściu uczniów.
 8. Należy na bieżąco utrzymywać czystość ciągów komunikacyjnych i dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł   i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

Wytyczne dla rodziców

 1. Szkoła funkcjonuje w godzinach  od 6.45 do 15.00, rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci pod drzwi wejściowe w środku boiska , które są usytuowane bezpośrednio przy świetlicy szkolnej dolnej.
 2. Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi szkoły, skąd odbiera je wyznaczony przez dyrektora nauczyciel dyżurujący bądź inny pracownik szkoły. W taki sam sposób dziecko zostaje przekazywane rodzicom przy odbiorze. Podczas przekazywania rodzic i nauczyciel mają obowiązek zakrycia twarzy maseczką i nie prowadzić rozmów.
 3. W przypadku samodzielnego przyjścia ucznia do szkoły, uczeń ma również mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury, o zaistniałym fakcie, telefonicznie zostaje powiadomiony rodzic,  dyrektor i Sanepid. Uczeń zostaje odizolowany. Dalsze postępowanie według wytycznych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 4. Po przekazaniu dziecka nauczycielowi – ten dezynfekuje ręce dziecka i wykonuje dziecku pomiar temperatury. Rodzic oczekuje przed wejściem do szkoły na wynik pomiaru. W przypadku podwyższonej temperatury nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do szkoły.
 5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, rodzic ma obowiązek przekazania dyrektorowi, bądź  nauczycielowi istotnych informacji o stanie jego zdrowia wyłącznie drogą telefoniczną
 6. Do szkoły nie można przyprowadzać dziecka, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. W takim wypadku należy pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 7. Rodzic ma obowiązek zapoznania dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz wyjaśnić dzieciom konieczności zachowania dystansu wobec swoich rówieśników i opiekunów.
 8. Do szkoły mogą przyjść tylko zdrowe dzieci (katar i kaszel to także objaw choroby). Przed wejściem dziecka do budynku pracownik szkoły sprawdza jego temperaturę. Jeżeli zauważy niepokojące objawy ma prawo odmówić przyjęcia dziecka i poprosić o dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza o stanie zdrowia dziecka, nie stanowiącym zagrożenia dla zdrowia innych podopiecznych szkoły.
 9. Jeżeli opiekun w trakcie przebywania dziecka w placówce, zauważy u niego niepokojące objawy, natychmiast izoluje dziecko do miejsca do tego wyznaczonego, powiadamia odpowiednie służby (stację sanitarno-epidemiologiczną, dyrektora, kuratora oświaty) i rodziców dziecka.
 10. W celu zapewnienia kontaktu szkoły z rodzicami zobowiązuje się rodzica do podania aktualnego numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu i odbierania go w przypadku zaistniałej potrzeby.
 11. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci niepotrzebnych przedmiotów czy albumów, czasopism, czy zabawek.
 12. . Z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego odstępu, dzieci przyprowadzane do placówki powinny samodzielnie wykonywać podstawowe czynności, tj. spożywanie posiłków, czynności higieniczno-sanitarne w łazience.
 13. Informujemy, że personel szkoły w miarę potrzeb korzysta z odzieży ochronnej: maseczek, rękawiczek jednorazowych, kombinezonów, fartuchów i przyłbic.
 14. Zobowiązuje się rodziców do stosowania się do zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, które wynikają z troski o zachowanie jak najwyższych standardów zdrowia i higieny.
 15. Wszelkie zasady wprowadzone w szkole są zgodne są z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a)...........................................................................................................................,  niniejszym oświadczam, iż:

1.    Nie jest mi wiadome, aby moje dziecko ani nikt z jego otoczenia nie miało kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem (COVID-19), a także że osoby, z którymi zamieszkuje nie przebywają ani nie przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.

2. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie występują u niego objawy typowe dla zakażenia koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, wymioty, itp.), a także, że przed każdorazowym przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzę mu temperaturę ciała. Zobowiązuje się do przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego nieposiadającego żadnych objawów chorobowych stosując u siebie środki ochrony osobistej (zasłonięty nos, oraz usta, zdezynfekowane dłonie, lub założone rękawiczki ochronne).

3. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka  przez opiekuna przy przyjęciu do placówki i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki oraz przy odbiorze dziecka.

4. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji.

5 .O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrekcję szkoły.

6.  Mając na uwadze istniejące ryzyko zakażenia się dziecka koronawirusem oświadczam, iż ryzyko jest mi znane. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły  i jej ewentualne skutki są po mojej stronie.

7.Przyjmuję do wiadomości, iż pracownicy szkoły są uprawnieni do niewpuszczenia dziecka wykazującego objawy chorobowe na teren placówki.

8. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również i ich rodzinami.

9.  Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

10. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w  świetlic szkolnej.

11. Podczas pobytu w placówce dzieci będą przebywać w pomieszczeniach wyznaczonych przez dyrektora  szkoły, w chwili obecnej jest to świetlica dolna, a wejście do szkoły od boiska po chodach. Przekazanie dzieci nastąpi w przedsionku szkoły według procedur. Każdo razowo przedsionek  będzie dezynfekowany  po korzystaniu z niego przez dzieci.

12. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów świetlicy i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z przedszkolu pomieszczenia do izolacji.

12.  Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

13. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka a także z regulaminem szczególnych zasad działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19 i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.

 

….....................................................................................

czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chojnice, dn.  ………………………….

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka

 

……………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka

 

w chwili przyprowadzenia do szkoły i w ciągu dnia , w trakcie jego pobytu w szkole.

 

………………………………………

czytelny podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

Procedury przesyłania i odsyłania materiałów oraz przebywania na terenie szkoły

 1. Tygodniowy Plan zajęć dziecka przekazuje nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej wychowawca ucznia.
 2. Wychowawca ucznia i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zobowiązani są do prowadzenia codziennego kontaktu telefonicznego. Wychowawca przekazuje nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej programu nauczania na następny dzień, zgodny z realizacją podstawy programowej.
 3. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej będzie wysyłał odpowiedzi wykonanych zadań przez ucznia, z edukacji wczesnoszkolnej, za pomocą telefonu,                     a następnie wychowawca dziecka oceni jego zadania, wytwory pracy, sprawdzi prace domową ucznia. Wychowawca ucznia jest nadal w kontakcie z uczniem i jego rodzicami tak jak to było dotychczas oraz omawia postępy ucznia z nauczycielem uczącym go w chwili obecnej podczas pobytu w świetlicy.
 4. Uczeń  będzie  realizował  podstawę  programową  w formie stacjonarnej              z edukacji wczesnoszkolnej;
 5. Język obcy będzie prowadzony zdalnie przez nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 6. Religia będzie prowadzona zdalnie przez katechetkę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

Zadania ucznia:

 • Uczeń będzie przestrzegał zasad obowiązujących w świetlicy i wykonywał polecenia wychowawcy świetlicy i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
 • Uczeń będzie przynosił swoje podręczniki według codziennego planu lekcji.
 • Będzie posiadał swoje przybory szkolne.
 • Będzie miał swoje śniadanie i napoje.
 • Uczeń każdorazowo będzie zgłaszał swoje potrzeby do wychowawcy przez podniesienie ręki.

 

Nauczyciel:

 • Wyjaśni uczniowi, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego;
 • Będzie wietrzył salę, w której organizuje zajęcia, zgodnie z wytycznymi ministerstwa;
 • Zorganizuje zajęcia z uwzględnieniem odległości od ucznia min. 1,5 (1 uczeń – 1 stolik);
 • Dopilnuje, aby uczeń miał swoje przybory i podręczniki;
 • Zwróci uwagę, aby uczeń często i regularnie mył ręce;
 • Będzie unikał organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu        i ustali bezpieczną zasadę korzystania przez dziecko z szatni.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

6.45

Przyjęcie dziecka do świetlicy.

6.45 – 7.30

Przygotowanie do zajęć.

Rozmowa na temat samopoczucia.

Własny posiłek dziecka.

7.30 - 8.30

Zajęcia kształtujące koncentrację, spostrzeganie.

Zajęcia w formie zabaw słownych. Zagadki, rebusy, ciekawostki.

8.30 – 8.45

Wietrzenie sali.

8.45 – 9.15

Głośne czytanie tekstów literackich, wierszy, opowiadań, baśni.

9.15 – 13.00

Zajęcia edukacyjne zgodnie z dziennym planem zajęć ucznia, uwzględniające przerwy międzylekcyjne i wietrzenie sali.

13.00 – 13.15

Wietrzenie sali po zajęciach.

13.15 – 14.00

Przerwa na posiłek.

14.00 – 15.00

Zajęcia wyciszające – według potrzeb i samopoczucia uczniów. Organizacja zajęć typu: projekcja filmu edukacyjnego i go omówienie filmu, wyjście na świeże powietrze, na boisko szkolne.

Plan zajęć świetlicy - od 25.05.2020r.

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Agnieszka Wojcik

 

6.45-13.00

 

 

6.45 -13.00

 

 

 

9.00-15.00

 

 

 

 

9.00.-15.00

 

 

 

 

9.00-15.00

 

 

Danuta

Lamczyk

 

13.00-15.00

 

 

13.00-15.00

 

 

6.45-9.00

 

 

 

6.45-9.00

 

6.45-9.00

 

 

 

*czas pracy świetlicy może ulec zmianie, dopasowany będzie do potrzeb rodziców uczniów po uprzednim zgłoszeniu.

 

 

 

 

KONSULTACJE Z UCZNIAMI KLAS VIII

 

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI
DLA KLAS VIII

 

Lp.

Klasa,

Imiona, nazwiska uczniów

Termin (od kiedy do kiedy- data)

Dzień tygodnia (co tydzień, jeden raz, …)

Przedmiot

Godzina

Nauczyciel

Numer sali lekcyjnej

1.

8A- 1 ucz.

8B – 2 ucz.

27.05 – 27.05.2020r.

 

środa

chemia

9.45- 10.30

p. A.Seregiet

5

2.

8C- 2 ucz.

 

2.06.- 2.06.2020r.

wtorek

chemia

9.45- 10.30

 

p. A.Seregiet

3

3.

8C- 4 ucz.

0d 25.05 2020r. do czasu egzaminu

poniedziałki- raz w tygodniu

j.polski

9.00 – 9.45

p.E.Murawska

5

 

4.

8C – 3 ucz.

0d 25.05 2020r. do czasu egzaminu

poniedziałki- raz w tygodniu

 

j.polski

10.00 -10.45

p.E.Murawska

5

5

8D – 3 ucz.

8E – 2 ucz.

26 .05. – do czasu egzaminu

wtorki- raz w tygodniu

J.polski

8.00 – 8.45

p.M.Rostankowska

3

6.

8D – 4 ucz.

8E – 2 ucz.

26.05.- do czasu egzaminu

wtorki- raz w tygodniu

j.polski

8.55 – 9.40

p.M.Rostankowska

3

7.

8D – 4 ucz.

8E – 2 ucz.

26.05. – do czas egzaminu

wtorki- raz w tygodniu

Matematyka

8.00 – 8.45

p.M.Krzemieniecka

5

8.

8D – 4 ucz.

8E – 2 ucz.

26.05.- do czasu egzaminu

wtorki- raz w tygodniu

Matematyka

8.55 – 9.40

p.M.Krzemieniecka

5

9.

8D – 1 ucz.

26.05.- do czasu egzaminu

wtorki- raz w tygodniu

j.angielski

9.50 – 10.35

p.J.Kurowska

5