Zarządzenie Dyrektora

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Zarządzenie Dyrektora

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. PAMIĘCI KOLEJARZY CHOJNICKICH W CHOJNICACH

z dnia 15 stycznia 2021r.

 

WPROWADZAJĄCE PROCEDURY ORGANIZACJI NAUCZANIA STACJONARNEGO KLAS I- III  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ  OD DNIA 18 STYCZNIA 2021r. ORAZ UTRZYMUJACEGO W MOCY PROCEDURY NAUCZANIA ZDALNEGO KLAS IV- VIII ZAWARTEGO W ZARZĄDZENIU DYREKTORA SZKOŁY Z D. 6 LISTOPADA 2020R. I 23 LISTOPADA 2020R.

 

§ 1

Zgodnie z decyzją Rządu od 18 stycznia 2021r. klasy I III wracają do szkół i realizują zajęcia w formie stacjonarnej.

§ 2

W klasach IV- VIII nadal organizowane jest  nauczanie zdalne zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 4/2020/2021z dn.6 listopada 2020r.  i 5/2020/2021 z dn. 23 listopada 2020r. za wyjątkiem §1, §2.

 

§ 3

Uczniowie klas I - III pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla każdej klasy wraz z zajęciami indywidualnymi, tj. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, rewalidacja, zajęcia logopedyczne, dydaktyczno - wyrównawcze, ZŚK, nauczanie indywidualne, zajęcia z cudzoziemcami, z uczniami uzdolnionymi.

§ 4

W uzgodnieniu z Wydziałem Edukacji realizacja niektórych zajęć w klasach IV-VIII nadal zostaje ograniczona lub zawieszona:

 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w klasach IV– VIII,
 • godziny wspomagania na niektórych przedmiotach (muzyka, plastyka, technika, informatyka, religia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza               o społeczeństwie)
 • godziny zajęć sportowych w klasie sportowej VIC.

§5

Zasady dotyczące sposobu prowadzenia zajęć w klasach 4 -8 (załącznik nr 1)*.

§6

Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa, bądź grupa uczniów w trakcie przebywania w szkole nie powinna mieć możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

§7

Jedna klasa edukacji wczesnoszkolnej, bądź grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

§8

Nauczyciele na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć z daną klasą zobowiązani są oczekiwać na dzieci przy wyznaczonym wejściu (dotyczy rozpoczęcia na pierwszej i drugiej zmianie).

Klasy: 1A i 1C - uczniowie wchodzą wejściem E (od p. intendentki) i po schodach wraz z nauczycielem wchodzą na pierwsze piętro kierując się w stronę swojej sali nr 39

Klasy: 1B i 3C -  uczniowie wchodzą wejściem G ( od ul. Sędzickiego), ustawiają się przy oknie w strefie rodzica i wraz z nauczycielem udają się na pierwsze piętro kierując się do swojej sali nr 36

Klasy: 2A i 3A - uczniowie wchodzą wejściem F (od Sępika) , ustawiają się koło sali gimnastycznej i razem z nauczycielem(gdy wolne jest przejście od strony wejścia G) udają się schodami na pierwsze piętro do swojej sali nr 41

Klasy: 2B i 2C - uczniowie wchodzą wejściem D ( od dyżurki p. Woźnego), ustawiają się naprzeciwko dyżurki woźnego i wraz z nauczycielem  wchodzą schodami usytuowanymi koło dyżurki woźnego na pierwsze piętro. Następnie kierują się w stronę świetlicy klas dzieci młodszych i udają się do swojej sali nr 40

Klasy: 2D i 3B - uczniowie wchodzą wejściem C (filar), ustawiają się między harcówką a patio i wraz z nauczycielem  przechodzą korytarzem kierując się w stronę schodów koło dyżurki woźnego. Wchodzą na pierwsze piętro i udają się w stronę świetlicy klas dzieci młodszych  kierując się do swojej sali nr 35.

§9

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji                  w warunkach domowych lub w izolacji (załącznik nr 2)*

§10

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do    i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa) (załącznik nr 2)*

§11

Rodzice (opiekunowie) dzieci z klas I -III przyprowadzają i odbierają dzieci z wejścia przypisanego danej klasie. Nie wchodzą do budynku szkolnego. Przed danym wejściem zachowują następujące zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) (załącznik nr 2)*

§12

Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

§13

Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. W przypadku pilnej potrzeby skontaktowania się z sekretariatem, dyrektorem, nauczycielami rodzic bądź interesant telefonicznie uzgadnia termin spotkania w szkole.

Po uprzednim, umówionym spotkaniu interesanci wchodzą do budynku tylko wejściem C zachowując środki ochronne ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

§14

Toalety  znajdujące się w różnych częściach budynku zostają ściśle określone dla poszczególnych klas:

 • uczniowie klasy 1b i 3c uczący się w sali 36 oraz  uczniowie z klasy 2d i 3b uczący się w sali 35 korzystają z toalety znajdującej się przy gabinecie p. logopedy ,
 • uczniowie klasy 1A, 1C uczący się w sali 39 oraz uczniowie klasy 2c, 2b uczący się w sali 40, uczniowie klasy 2a, 3a uczący się w sali 41  korzystają z toalet znajdujących się  przy świetlicy klas I -III,
 • klasa, która ma zajęcia w sali gimnastycznej korzysta z toalet przy sali gimn.

§15

Zostaje wprowadzony  indywidualny harmonogram tygodnia dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:

 • oddzielne wejścia do szkoły dla każdej klasy - §8
 • godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły - plan lekcji
 • korzystanie z przerw - wychowawca klasy w porozumieniu z przewodniczącą Zespołu Samokształceniowego klas I - III ustala harmonogram  (nie rzadziej niż co 45 min),
 • korzystanie ze stołówki szkolnej (każda klasa o innej godzinie)
 • zajęć na boisku, sali gimnastycznej, sali informatycznej.

§16

Do klas, bądź grup  przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w danym dniu nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

§17

Uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych, swojego jedzenia     i picia. Nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki mogą zostawiać w szkole(załącznik nr 2)*

§18

Świetlice szkolne pracują od godziny 6.45 do 16.15.

Każda klasa zostanie przyporządkowana do wyznaczonej świetlicy lub sali pełniącej funkcję świetlicy (w wyjątkowych przypadkach), a nie wykorzystywanej do bieżącej nauki. Świetlice są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

§19

Nadal zostają wyłączone źródełka wody pitnej oraz nie działa sklepik szkolny. W związku z powyższym wychowawcy klas zobowiązani są, do tego, aby dzieci przynosiły z domów wodę pitną (załącznik nr 2)*

§20

Obiady dla klas 1-3 będą wydawane według ściśle określonego harmonogramu (każda klasa o innej godzinie) opracowanego przez p. intendentkę i przekazanego wychowawcom klas (stosując zasadę, iż cała klasa schodzi do stołówki: część uczniów je obiad, a dzieci, które nie wykupiły obiadu spożywają w tym czasie śniadanie popijając ciepłą herbatą).

 

§21

Z biblioteki szkolnej będzie można korzystać według harmonogramu przyporządkowującego  klasy I-III w innym dniu tygodnia i o danej godzinie. Uczniowie klas 4-8 wypożyczają książki po uprzednim zgłoszeniu się przez e dziennik do wychowawcy, bądź bezpośrednio do p.bibliotekarki.

§22

Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci   w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

§23

Sala gimnastycznaj zostaje zdezynfekowana lub umyta detergentem po każdym dniu zajęć. Sprzęt sportowy dezynfekowany jest po każdorazowym użyciu (załącznik nr 2)*

§24

Uczniowie klas I - III pod opieką nauczycieli korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły (w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych).

§25

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji(załącznik nr 2)*

§26

Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają uczniowie i personel szkoły są na bieżąco dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentu.

Przeprowadzając dezynfekcję,  należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji (czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji).

§27

Pielęgniarka szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na drzwiach gabinetu.

§28

W każdej sali edukacji wczesnoszkolnej znajduje się termometr bezdotykowy.

§29

Na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach znajdują się pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki.

§30

Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) to powiadamia pielęgniarkę szkolną, sekretariat szkoły i izoluje ucznia, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły(załącznik nr 2)*

§31

Jeżeli zajdzie potrzeba organizowania zajęć pozalekcyjnych w szkole to nie powinny się one odbywać w trakcie lekcji stacjonarnych w klasach edukacji wczesnoszkolnej.

§32

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolu pozostaje bez zmian.

 

KAŻDĄ OSOBĘ PRZEBYWAJĄCĄ NA TERENIE SZKOŁY PROSZĘ                        O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE REŻIMU SANITARNEGO REKOMENDOWANEGO PRZEZ WŁADZE PAŃSTWOWE DOTYCZĄCE DYSTANSU SPOŁECZNEGO, DEZYNFEKCJĘ RĄK LUB ZAKŁADANIE RĘKAWICZEK ORAZ ZASŁANIANIE UST I NOSA.

(wszyscy dbają o zdrowie swoje i innych osób)

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

 

Dyrektor Szkoły

Karol Kołyszko

 

 

 

 

 

 ZAŁĄCZNIK NR 1

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ W KLASACH 4-8

 

1. Zdalne nauczanie odbywa się w formie lekcji on-line oraz przez moduł „zadania domowe” w Librus Synergia.

2. Lekcje on-line prowadzone są w godzinach zgodnych z planem lekcji. W tym czasie uczniowie powinni być dostępni: ewentualnie w wyjątkowych przypadkach wg uzgodnień z nauczycielem.

3. Wysyłanie i odsyłanie materiałów odbywa się za pomocą dziennika librus lub poczty szkolnej g-suite.

4. Nauczyciel indywidualnie ustala terminy odsyłania prac.

5. Zadania do wykonania nauczyciel przesyła w trakcie trwania lekcji, a w przypadku zdarzeń losowych (braku zasilania, awarii sprzętu itp.) z porozumieniem z nauczycielem.

6. Nauczyciele muszą dbać o higienę pracy uczniów – ilość wysyłanych materiałów zależy od częstotliwości prowadzonych zajęć w tygodniowym planie lekcji.

7. Z uwagi na higienę pracy ucznia i nauczyciela czas trwania wideolekcji będzie wynosił 30-60 minut (dotyczy bloków). Zaleca się aby połączenia na Mett nie trwały dłużej niż 15 min.

8. Wideolekcje będą planowane przez nauczycieli z wyprzedzeniem za pomocą zakładki kalendarza na Librus tak, aby uczniowie mogli przygotować się do lekcji.

9. Nauczyciel określa zasady prowadzonych lekcji i informuje o nich uczniów oraz ich rodziców, w tym zwłaszcza:

a. kto i kiedy może zabierać głos,

b. kto i kiedy może prezentować swoje materiały podczas lekcji,

c. co zrobić w wypadku problemów technicznych,

d. jak zorganizować sobie najbliższe otoczenie w czasie lekcji on-line z poszanowaniem prywatności (jak ustawić kamerę, żeby nie obejmowała zbyt dużej przestrzeni, kiedy włączyć, a kiedy wyciszyć mikrofon),

e. kto może uczestniczyć w lekcji lub przysłuchiwać się jej, żeby zapewnić poszanowanie dóbr osobistych osób w niej uczestniczących,

f. obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania lekcji lub jej fragmentów, utrwalania wizerunków osób, w niej uczestniczących, uniemożliwienia udziału w lekcji osób spoza klasy.

10. Nauczyciela obowiązują zasady:

a. nie nagrywaj lekcji on-line, chyba że odbywa się to za zgodą i wiedzą dyrektora szkoły, wszystkich osób biorących w niej udział lub rodziców uczniów, i każdorazowo wskaż moment, w którym rozpoczyna się i kończy nagrywanie,

b. ustaw kamerę w taki sposób, aby chroniła Twoją prywatność,

c. regularnie sprawdzaj treści udostępnione na czacie klasy (pliki i treści multimedialne),

d. po zakończonych zajęciach pamiętaj o wylogowaniu się.

ZAŁĄCZNIK NR 2

NAJWAŻNIEJSZE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W CHOJNICACH NA CZAS TRWAJĄCEJ PANDEMII

Od 1 września 2020 r. zgodnie z wytycznymi resortu edukacji przy współpracy z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz na podstawie obowiązujących aktów prawnych, uwzględniając specyfikę i możliwości szkoły ustala się następujące procedury funkcjonowania szkoły:

1.  w szkole mogą przebywać tylko uczniowie będący na zajęciach lekcyjnych,

2. rodzice (a w szczególności zasada dotyczy klas pierwszych) oczekują na swoje dzieci  przed budynkiem,

3. w przypadku pilnej potrzeby skontaktowania się z sekretariatem, dyrektorem, nauczycielami rodzic bądź interesant telefonicznie uzgadnia termin spotkania w szkole,

4. po uprzednim, umówionym spotkaniu interesanci wchodzą do budynku tylko wejściem C zachowując środki ochronne-  zachowując dystans społeczny pozostają w maseczkach, odkażając ręce płynem.

Wprowadza się:

1. zmianowość nauczania w klasach I-III oraz w klasach IV-VIII różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku;

2. naukę w stałych salach lekcyjnych, do których przyporządkowana została jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);

3. oddzielne wejścia dla poszczególnych klas

4. w klasach dyżury uczniowskie;

5. zadania / obowiązki wychowawcy klasy i nauczycieli ;

6. zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

7. prowadzenie (w miarę możliwości) zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;

8. wyłączenie źródełek wody pitnej;

9. likwidację sklepiku szkolnego;

10. umieszczenie w każdej sali lekcyjnej oraz na korytarzach umywalek, mydeł, ręczników papierowych, płynów do dezynfekcji, koszy na odpady;

11. uczęszczanie uczniów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;

13. przyprowadzanie uczniów do szkoły i z niej odbieranie przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych ( drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej)

14. umieszczenie przy wejściu do budynku szkoły informacji o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcji użycia środka dezynfekującego (wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk)

15. zasady dla opiekunów odprowadzających dzieci, którzy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły:

a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)   zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)    zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

16. ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

17. obowiązek stosowania  zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

18. usunięcie przedmiotów i sprzętów znajdujących się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

19. posiadanie przez uczniów  własnych przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, która znajduje się w sali lekcyjnej. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

20. w sali gimnastycznej mycie detergentem lub zdezynfekowanie po każdym dniu, a w miarę możliwości po każdych zajęciach zajęć sprzętu sportowego, podłogi

21. wietrzenie sal, części wspólnej (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

22. korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw;

23. podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których

nie można zachowanie dystansu, ograniczenie ćwiczenia i gry kontaktowe;

25. obowiązki ucznia przebywającego na terenie szkoły ;

26. obowiązki rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły

 

 

Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono:

a)numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych,

b)informację o obowiązku dezynfekowania rąk,

c)instrukcję użycia środka dezynfekującego,

d)płyn do dezynfekcji rąk dla wszystkich wchodzących- miejscu dostępnym dla wszystkich

 

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych:

a)wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,

b)instrukcje dezynfekcji - przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).