Zajęcia wspomagające na rok 2021/22-zapisy

| Opublikowane w: Aktualności, Ogłoszenia
Zajęcia wspomagające na rok 2021/22-zapisy

Szanowni Rodzice,
na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole planuje się zorganizowanie zajęcia wspomagające, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka. Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyooddziałowa lub międzyklasowa).
Zajęcia odbywać się będą po lekcjach.

Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają jak najszybciej dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów oraz informują o tym wychowawcę klasy

Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca.

Deklaracja do pobrania